Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title เศรษฐศาสตร์มหภาค = Macroeconomics
Authorประพันธ์ เศวตนันทน์.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
Call Number339 ป17ศ 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ไหมแท้ที่แม่ทอ 40 ปี กวีนิพนธ์ ไพวรินทร์ ขาวงาม
Authorไพวรินทร์ ขาวงาม.
Publishedกรุงเทพฯ :กระทรวงวัฒนธรรม, 2561.
Call Number895.911 พ977ห 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed