Found: 5,188  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "ไท"และ "จ้วง"ในมณฑลยุนนานสาธารรรัฐประชาชนจีน : บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม
Authorสุมิตร ปิติพัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ :ส่องศสยาม ,2543.
Call Number306.951 ส46ท 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 1 การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถาม หมวกความคิด 6 ใบ
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งปรเทศไทย.
Call Number370.152 ส691ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 10 วิกฤตชาติ '52
Authorสุวิชชา เพียราษฎร์.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ตะวัน ,2552.
Call Number320.9593 ส879ส 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 คำถาม คำตอบ
Authorอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ฟันนี่ ,2544.
Call Number371 อ44ร 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 นิทานคติสอนใจของชาวจีน
Authorสิริประภาวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงดาว ,2544.
Call Number398.2 ส37ห 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 25440-2540
Authorธเนศวร์ เจริญเมือง.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ,2548.
Call Number360.0593 ธ15ร 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440 - 2540
Authorธเนศวร์ เจริญเมือง.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ,2542.
Call Number360.0593 ธ15ห 2542
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปีแห่งการปฎิรูประบบราชการ : วิวัฒนาการของอำนาจรัฐ และอำนาจการเมือง
Authorชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Publishedกรุงเทพฯ: สุขุมและบุตร ,2541.
Call Number320.9593 ช116ร 2541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปีแห่งการปฎิรูประบบราราชการ : วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง.
Authorชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Publishedกรุงเทพฯ:สุขุมและบุตร ,2541.
Call Number320.9593 ช116ร 2541
image
Source Types Book
Title 100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน
Authorธวัลกร ฉัตราธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ :ยูโรปา เพส ,2537.
Call Number341.2473 ธ111ห 2537
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100ปีจากบุคลัภย์ไทยพาณิชย์
Authorนวพร เรืองสกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด(มหาชน) ,2550.
Call Number332.024 น291น 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน
Authorธวัลกร ฉัตราธรรม.
Publishedนนทบุรี :แพรธรรม ,2537.
Call Number341.2437 ธ111ห 2537
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 108 คูณ 2 ปัญหาปัฏิรูปการศึกษา
Authorสำนักงานปัฏิรูปการศึกษา.
Publishedกรุงเทพฯ :บริษัทพิมพ์ดีจำกัด ,2544.
Call Number371.2 ส215ห 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 10สุดยอดมหาวิทยาลัยเอกชน
Authorจิรวัฒน์ รจนาวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :วรรณสาส์น ,2546.
Call Number378.04 จ37ส 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 111ปี กระทรวงศึกษาธิการ
Authorกระทรวงศึกษาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :คุรุสภาลาดพร้าว ,2546.
Call Number358.3 ก17ห 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed