Not found
Title รอยต่อและจุดตัด อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 60 ปี : รวมบทความเนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ / สมชาย ปรีชาศิลปกุล และ บุญเลิศ วิเศษปรีชา,.
Author สมชาย ปรีชาศิลปกุล
Published กรุงเทพฯ : กัลยาณมิตรและลูกศิษย์ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2562
Detail 311 หน้า. ; 18 ซม
Subject
 
 
Added Author บุญเลิศ วิเศษปรีชา
  สมชาย ปรีชาศิลปกุล
Source Types Book
Review
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed