Not found
Title การอนุวัติกฎหมายไทย : ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี / อัจฉรา ฉายากุล และคณะ.
Author อัจฉรา ฉายากุล และคณะ
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิธิมนุษยชนแห่งชาติ , 2558
Detail 143 หน้า ; 21 ซม
Subject
Source Types Book
Review
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed