Not found
Title คิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดปละการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / วัฒนสินธุ์ สุวรัตนานนท์.
Author วัฒนสินธุ์ สุวรัตนานนท์
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ , 2558
Detail 200 หน้า ; 20.5 ซม
Subject
Source Types Book
Review
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed