Not found
Title รายงานการวิจัยของสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุตธรรม การปฏิบัติงานของอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.) : ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข. / คณะผู้วิจัย พรรณยง พุฒิภาษ ... [และคนอื่นๆ].
Author พรรณยง พุฒิภาษ
Published กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2547
Detail 141 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source Types Book
Review
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed